قوانین و مقررات

قوانین سایت.
۱-سفارش شما در۱تا۴ساعت استارت میشود.
اگه شما آیدی ولینک پست را اشتباه وارد کنید الزام پیام دادن یا تماس از طرف ما نیست و شما پیگیر موضوع باید باشید.
امکان دارد زمان تحویل سفارش در مورد اشتباه وارد کردن اطلاعت مثل آیدی یا لینک پست یا پیج شما سفارش تا ۵روز زمان بر باشد.
۲-اگر سفارش شما به هر دلیلی در ۱تا۴ساعت استارت نشود باید صبر کنید تا مشکل حل شده و برای شما استارت شود و قانون ۳در اینجا نیز کاربرد دارد.
۳-عودت هزینه زمانی صورت میگیرد که مشکل از طرف ما باشد و تا ۱هفته سفارش شما استارت نشود در این صورت بدون چون وچرا به شما باید مبلغ عودت داده شود.
۴-وارد کردن اطلاعات غلط یا اشتباه مثل وارد کردن آیدی و لینک پیج یا پست اشتباه وموجود بودن آن لینک یا آیدی فالوور ولایک یا ویو یا کامنت واریز شده و سفارش شما کامل شده است وما هیچ مسئو لیتی در این مورد نداریم.
۵-ریزش فالوور یا لایک کامنت هیچ ربطی به ما ندارد و دست ما نیست چون یا خود افراد آنفالو وآن لایک وآن کامنت میکند یا از طرف اینستاگرام حذف میشود.
۶-پشتیبانی هم قبل و هم بعد خرید با شما است و میتواند تا۲۴ساعت طول بکشد تا جواب شما داده شود پس از پیام زیا خود داری کنید.
۷-زود یا دیر استارت یا کامل شدن سفارش شما=به دلایل مختلف امکان دارد سفارش شما زود یا دیر شود و با شما طبق قانون ۳عمل میشود.
۸-خرید از سایت یعنی به این منظور است که شما کلیه این قوانین را قبول کرده اید بدون چون چرا.